Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia realizuje zadania w obszarach:

I. Interwencyjnym:

1. Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie na okres do 3 miesięcy.
2. Ochrona osób doznających przemocy przed osobą stosującą przemoc.
3. Natychmiastowe wsparcie psychologiczne i medyczne
4. Rozpoznanie sytuacji osoby doznającej przemocy w rodzinie i opracowanie indywidualnego planu pomocy.
5. Wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej.

II. W zakresie potrzeb bytowych:

1. Całodobowy, okresowy pobyt dla 25 osób.
2. Pokoje mieszkalne dla maksymalnie 5 osób (10 pokoi).
3. Pokój dla osoby niepełnosprawnej
4. Miejsca zabaw dla dzieci (świetlica).
5. Pomieszczenia do nauki (sale terapii, sala komputerowa).
6. Łazienki przy pokojach mieszkalnych (1 na 5 osób).
7. Ogólnodostępna kuchnia (mieszkańcy samodzielnie przygotowują posiłki).
8. Pomieszczenia do prania i suszenia.
9. Zapewnienie wyżywienia, obuwia, odzieży, środków higieny osobistej i środków czystości, jeżeli dochód ofiary przemocy w rodzinie nie przekracza aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 luty 2011r.)

III. W zakresie terapeutyczno – wspomagającym

1. Opracowywanie diagnozy rodziny i diagnozy sytuacji dzieci.
2. Opracowywanie Indywidualnego Planu Pomocy Ofierze Przemocy (stanowiskowo) uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy.
3. Udzielanie poradnictwa: medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego.
4. Prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (raz w tygodniu).
5. Prowadzenie terapii indywidualnej
6. Zapewnienie dostępu do pomocy medycznej (lekarz rodzinny, konsultacje psychiatryczne i inne w razie potrzeb)
7. Udzielanie konsultacji wychowawczych rodzicom.